ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (35)

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλ-
λοντος και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ167/2017


Τετάρτη, 01 Νοέμβριος 2017 00:00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - Προεδρικό Διάταγμα 75/2016

Γράφτηκε από

1.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ Η ΘΑΝΑΤΟΥ

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 24 π.δ. 75/2016, τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του π.δ. 27/1986 και προβλέφθηκαν δύο νέες ειδικές άδειες με αποδοχές:

α. Αδεια διάρκειας τριών (3) ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου, η οποία χορηγείται στο άρρεν αστυνομικό προσωπικό, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του γεγονότος της γεννήσεως του τέκνου (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο β’ π.δ. 27/1986, όπως ισχύει).

β· Αδεια διάρκειας πέντε (5) ημερών, η οποία χορηγείται σε περίπτωση θανάτου του / της συζύγου αστυνομικού ή συγγενούς έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή έως και α’ βαθμού εξ αγχιστείας, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του γεγονότος θανάτου (άρθρο 10 παρ. 13 π.δ. 27/1986, όπως ισχύει).

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις, η έναρξη των ειδικών αδειών πρέπει να γίνεται άμεσα, ήτοι το αργότερο έως την επόμενη μέρα από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Και αυτό διότι η βασική προϋπόθεση χορήγησής τους είναι τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα (γέννηση παιδιού ή θάνατος, αντίστοιχα), τα οποία επιδρούν στην καθημερινή ζωή του εκάστοτε αιτούντος (εκδήλωση χαράς στη μία περίπτωση, διαχείριση πένθους στην άλλη) και επιφέρουν συνέπειες, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Ως εκ τούτου, απαιτείται να υπάρχει χρονική εγγύτητα προς αυτά τα γεγονότα, ώστε αφενός να μην υπάρχει χρονική απομάκρυνση από αυτά που θα εξασθένιζε τη σύνδεση μαζί τους και αφετέρου να αποτρέπεται η καταχρηστική άσκηση του οικείου δικαιώματος για σκοπό καταφανώς διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο προβλέφθηκε. Επί παραδείγματι, από την υποβολή, εντός του προβλεπόμενου δεκαπενθημέρου, αίτησης αστυνομικού που απέκτησε παιδί, με αίτημα έναρξης της χορηγούμενης άδειας ύστερα από 15 ημέρες ή 1 μήνα, συνάγεται ότι το γεγονός της γεννήσεως παιδιού χρησιμοποιείται ως αφορμή για χορήγηση άδειας η οποία δεν σχετίζεται ευθέως και άμεσα με την γέννηση του παιδιού, για την οποία ο νομοθέτης προνόησε και χορήγησε το σχετικό δικαίωμα. Ομοίως, εμπρόθεσμα υποβληθέν αίτημα αστυνομικού που θρηνεί την απώλεια προσώπου από τα αναφερόμενα στη σχετική διάταξη, για έναρξη της ειδικής πενθήμερης άδειας ύστερα από σαράντα ημέρες για να συμμετάσχει στο 40ήμερο μνημόσυνο που πρόκειται να τελεσθεί, έρχεται σε σύγκρουση με το σκοπό της ρύθμισης, διότι παρότι φαίνεται να συνδέεται με το κεντρικό γεγονός του θανάτου, αποκλίνει χρονικά σε τέτοιο βαθμό που η χορηγούμενη άδεια μετατρέπεται από ειδική σε «ιδιότυπη βραχεία».
Για τον ίδιο λόγο, που αναλύεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι προαναφερόμενες ειδικές άδειες στις περιπτώσεις γέννησης τέκνου ή θανάτου, χορηγούνται συνεχόμενα και όχι τμηματικά.

Επιπλέον, για την ειδική άδεια διάρκειας πέντε (5) ημερών σε περίπτωση θανάτου του / της συζύγου αστυνομικού ή συγγενούς έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή έως και α’ β^εξ αγχιστείας, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1461 του Αστικού Κώδικα ο βαθμός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα μεταξύ τους. Συνεπώς:

ί. Συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή είναι τα πρόσωπα τα οποία το ένα κατάγεται από το άλλο. Ειδικότερα είναι α’ βαθμού συγγενείς τα παιδιά προς γονείς τους και β’ βαθμού οι παππούδες/γιαγιάδες προς εγγόνια τους, και αντίστροφα,

ii. Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα τα οποία χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα. Για τους συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή δεν υφίσταται συγγένεια α’ βαθμού παρά μόνο β’ βαθμού (τα αδέλφια μεταξύ τους) και επόμενες.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1462 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο14 του ν. 4356/2015 (Α’~181) και ισχύει, οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό π.χ. ο σύζυγος έχει συγγένεια α’ βαθμού εξ αγχιστείας με τους γονείς ή τέκνο, από άλλο γάμο, της συζύγου του.

2.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΕΚΝΟ

Το ζήτημα της χορήγησης άδειας σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου, στο αστυνομικό προσωπικό ρυθμιζόταν στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986, ως εξής:

«Στις γυναίκες αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999 άδεια». Ειδικότερα, η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999, στην οποία παραπέμπει η ως άνω ρύθμιση, προβλέπει ότι: «Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών».

Με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 π.δ. 75/2016, η ειδική άδεια στις περιπτώσεις υιοθεσίας τέκνου χορηγείται πλέον ανεξαρτήτως φύλου, σε άνδρες και γυναίκες αστυνομικούς. Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται αυτή, η τρίμηνη άδεια με αποδοχές χορηγείται είτε μόνο στον ένα γονέα ή και στους δύο από κοινού με κατανομή του τριμήνου μεταξύ τους, βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην Υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο χρονικό διάστημα χορήγησης αυτής δεν θα είναι κατώτερο του ενός μηνός

3.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ Η Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, καθιερώνεται η ειδική άδεια για την παρακολούθηση της επίδοσης των τέκνων των αστυνομικών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετά την αντικατάσταση της διάταξης αυτής με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016, δεν τίθεται πλέον ως ανώτατο όριο της ηλικίας των τέκνων το 16° έτος και συνεπώς αυτή χορηγείται μέχρι την ενηλικίωσή τους, με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Επιπλέον, παραλείπεται η ρητή αναφορά που υπήρχε στη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακού έτους, &ς ανώτατο όριο της αδείας αυτής, καθόσον η παραπομπή στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που εφαρμόζονται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, δεν έχει περιθώρια αμφισβήτησης.

Ειδικότερα, ηυπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1222/οικ. 20561 (ΦΕΚ Β’ 1613/2007) υπουργική απόφαση αφενός προβλέπει ρητά ότι «η άδεια αυτή δεν χορηγείται στο γονέα – υπάλληλο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του» και αφετέρου προβλέπει ρητά τον αριθμό των ημερών που δικαιούται σ’ αυτήν την περίπτωση και είναι τέσσερις (4) ημέρες για το Γ τέκνο, πέντε (5) ημέρες για δύο (2) τέκνα και άνω και αυξάνεται κατά μία (1) ακόμη μέρα αν τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι ειδικότεροι όροι ως προς τη χορήγηση της άδειας αυτής, που προβλέπονται στην ως άνω υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται ευθέως και στο αστυνομικό προσωπικό.

4.ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΩΝ

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016 προστίθενται νέα εδάφια στην παράγραφο 11 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, βάσει των οποίων χορηγείται για πρώτη φορά στο αστυνομικό προσωπικό, που έχει την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, η δυνατότητα να αιτηθεί, αντί του μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α’ 84) χωρίς περικοπή των αποδοχών του, τη χορήγηση, ανά ημερολογιακό έτος και ανά περίπτωση πάσχοντος, ειδικής άδειας απουσίας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, με αποδοχές. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας μπορεί να είναι και τμηματική, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για την ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών, που προβλεπόταν από την παρ. 1 του άρθρου 10, προ της τροποποίησης της και ήδη από τη νέα παρ. 14 του άρθρου 10. Επιπρόσθετα, αν υπάρχουν περισσότερα πάσχοντα μέλη στην ίδια οικογένεια, η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων -διευκολύνσεων είναι αυτοτελής και διακριτή για το κάθε μέλος αυτής, πάντοτε όμως διαζευκτική και ανά περίπτωση. Επί παραδείγματι, στον πατέρα δύο (2) τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%, θα χορηγηθεί είτε το μειωμένο ωράριο δύο (2) ωρών ημερησίως, ήτοι μία ώρα για κάθε τέκνο είτε ειδική άδεια απουσίας συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ημερών ανά έτος, ήτοι είκοσι (20) ημέρες για κάθε τέκνο.

5.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε στις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Σώματος ούτε σ’
εκείνες του π.δ. 27/1986, πρόβλεψη για το ζήτημα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για το αστυνομικό προσωπικό.

Με την παράγραφο 12 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016, προβλέπεται η χορήγηση ειδικών αδειών με αποδοχές στο γυναικείο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περίπτωση που αυτό υπόκειται στη διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, διάρκειας μια (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας και δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές. Συναφώς με τις ίδιες διατάξεις προβλέφθηκε ότι στο άρρεν προσωπικό χορηγούνται άδειες απουσίας διάρκειας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της έμβρυο μεταφοράς της συζύγου του, με αποδοχές.

Οι εν λόγω άδειες χορηγούνται από τα ίδια όργανα που χορηγούν, μεταξύ άλλων, τις κανονικές άδειες σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 27/1986, για δε τη χορήγησή τους απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από το δημόσιο ή ιδιωτικό κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τα οποία απαιτείται να προκύπτει:α) Οτι θα λάβει χώρα διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, β) Η εκάστοτε φάση της διαδικασίας (ωοληψία ή εμβρυομεταφορά) και γ) Η επικείμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της σχετικής φάσης.

6.ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Η ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η νέα διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 10, επεκτείνοντας τις περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται ειδική άδεια απουσίας διάρκειας είκοσι δύο (22) εργασίμων ημερών το χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη, χορηγείται η ως άνω ειδική άδεια:

α) Στην περίπτωση που πάσχει ο/η αστυνομικός από νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας, και

β) Στην περίπτωση που ο / η σύζυγος ή τα τέκνα του αστυνομικού πάσχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας.Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι τυγχάνει εφεξής εφαρμογής για τους ενδιαφερόμενους αστυνομικούς, η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 10, ύστερα μάλιστα και από την κατάργηση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

7.ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Στο άρθρο 10Α του π.δ. 27/1986 (Α’ 11/10.2.1986), που προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 70/2011 (Α’ 169/4.8.2011) ορίζεται ότι:

«1 .Στους γονείς αστυνομικούς χορηγούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’- 26), διευκολύνσεις και άδειες με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της παρ. 3 του ως άνω άρθρου».
Εξάλλου, στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, προβλέπεται ότι ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Εναλλακτικά, ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του, κατά το προηγούμενο εδάφιο, μειωμένου ωραρίου. Άλλωστε, με τις υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 από 14/5/2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346 από 29/5/2008 εγκύκλιες του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει μεταξύ άλλων ότι δεν είναι δυνατή η τμηματική χορήγηση του 9μήνου, το οποίο και πρέπει να εξαντλείται στο σύνολο του, καθώς λαμβάνεται για συνεχές χρονικό διάστημα.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του π.δ. 75/2016 (Α’ 138/1.8.2016), προστέθηκε εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10Α, ως εξής:

«Ειδικά, η άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού χορηγείται άπαξ και εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6°) έτος της ηλικίας του». Καθίσταται προφανές ότι και στο νεοεισαχθέν εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 10Α του π.δ. 27/1986, προβλέπεται ρητά η χορήγηση της αδείας, άπαξ, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το έκτο (6°) έτος της ηλικίας του, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τμηματική χορήγηση της.

Από τη συνδυαστική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι η άδεια ανατροφής τέκνου, που λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη, εξαντλείτο σύμφωνα με το προϊσχύον νομικό πλαίσιο μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο (4°) έτος της ηλικίας του, ενώ ήδη μετά την τροποποίηση που επήλθε με το π.δ. 75/2016, μέχρι τη συμπλήρωση του έκτου (6) έτους ηλικίας.

Εξάλλου, στο άρθρο 26 του ως άνω π.δ/τος, με το οποίο ορίζεται η έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, προβλέπεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’, στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 25, αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος, ήτοι από 1.8.2016, χωρίς να προβλέπεται αναδρομική ισχύς των διατάξεων του.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες απαραίτητες διευκρινίσεις για τη σύννομη και ομοιόμορφη εφαρμογή της ως άνω τροποποίησης:

α) Σε περιπτώσεις όπου ήδη χορηγήθηκε εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, κατόπιν υποβολής αίτησης και αυτή έχει εξαντληθεί πριν την έναρξη ισχύος του π.δ. 75/2016 (1.8.2016), δεν τίθεται καν ζήτημα εφαρμογής της διάταξης του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 10A’ του π.δ. 27/1986.

β) Σε περιπτώσεις όπου ήδη χορηγήθηκε μέρος της ως άνω άδειας χωρίς να εξαντληθεί το εννεάμηνο, λόγω συμπλήρωσης του τετάρτου (4ου) έτους της ηλικίας του τέκνου και η άδεια είχε λήξει μέχρι την 1.8.2016, δεν τυγχάνει εφαρμογής το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 10A’ του π.δ. 27/1986, καθόσον τυχόν νέα χορήγηση, μετά τη λήξη της ήδη χορηγηθείσας άδειας, του υπόλοιπου χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής τέκνου έως ότου το τέκνο του συμπληρώνει το έκτο (6°) έτος της ηλικίας του, αφενός θα παραβίαζε τη βασική αρχή της άπαξ χορηγούμενης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, οδηγώνταςουσιαστικά σε τμηματική χορήγηση αυτής και αφετέρου θα συνεπαγόταν την αναδρομική εφαρμογή της τροποποίησης που επήλθε, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 75/2016.

γ) Σε περιπτώσεις όπου χορηγήθηκε μέρος της ως άνω άδειας χωρίς να εξαντληθεί το εννεάμηνο, λόγω συμπλήρωσης του τετάρτου (4ου) έτους της ηλικίας του τέκνου και η άδεια αυτή ευρίσκεται σε εξέλιξη, εφαρμόζεται το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 10Α του π.δ. 24/1986 και η διάρκεια της χορηγηθείσας αδείας παρατείνεται μέχρι την εξάντληση του εννιαμήνου. Και αυτό διότι κατά τη διάρκεια διάνυσης της ειδικής άδειας ανατροφής τέκνου, τέθηκε σε ισχύ ευμενέστερη για τον διοικούμενο ρύθμιση, που καταλαμβάνει και την περίπτωσή του, με αποτέλεσμα τυχόν μη επέκταση του ανώτατου ορίου ηλικίας του παιδιού, να εγκυμονεί το σοβαρό κίνδυνο παραβίασης των αρχών της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της χρηστής διοίκησης, που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του χρονικού διαστήματος λήψης της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου δεν επεκτείνει αντίστοιχα και το διάστημα μείωσης του ημερησίου χρόνου εργασίας, εφόσον ο γονέας επιλέξει το τελευταίο. Συνεπώς, ο γονέας αστυνομικός μπορεί να επιλέξει είτε:

α. Το μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου, είτε

β. Την 9μηνη άδεια ανατροφής, η οποία πρέπει να έχει εξαντληθεί έως τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του τέκνου.

Τέλος, με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του π.δ. 75/2016 προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 10Α του π.δ. 27/1986, με την οποία προβλέπεται πλέον ειδική ρύθμιση για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τους γονείς μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου που έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου, καθώς και για την περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων πάσχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών και των γονέων μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου, η νέα παράγραφος 5 θα πρέπει να εφαρμόζεται συνδυαστικά με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, που απαιτεί την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου, προκειμένου να χορηγηθεί η 9μηνη άδεια ανατροφής. Επιπλέον το ανωτέρω διάστημα αυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες για κάθε επιπλέον τέκνο. Ως εκ τούτου, κάθε άδεια που θα χορηγείται για το 2° τέκνο και για τα επόμενα αυτού (ανεξαρτήτως χορήγησης άδειας ανατροφής για το 10 τέκνο), σε γονέα που εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις, θα έχει διάρκεια δέκα (10) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών.

8.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ-ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Οι ως άνω ειδικές άδειες χορηγούνται, από τα όργανα που ορίζονται στο άρθρο 14 του π.δ. 27/1986, ήτοι τα όργανα που χορηγούν μεταξύ άλλων και την κανονική άδεια απουσίας στο προσωπικό του Σώματος.

Ειδικά, η μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα ή η αντί αυτής χορήγηση ειδικής άδειας είκοσι (20) ημερών ανά ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την παρ. 11 του
άρθρου 10, καθώς και η ειδική άδεια απουσίας είκοσι δύο (22) ημερών το χρόνο της παρ. 14 του ίδιου άρθρου, χορηγούνται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 14 και κατ’ εξαίρεση:

– Για τους Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες Τμημάτων Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από τους Διευθυντές των ως άνω Διευθύνσεων,

– Για το προσωπικό των Αστυν. Τμημάτων των Γενικών Αστυν. Δ/νσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους Δ/ντές των Δ/νσεων των ως άνω Γενικών Αστυν. Δ/νσεων και

– Για το προσωπικό των Αστυν. Τμημάτων και Αστυν. Σταθμών των Δ/νσεων Αστυνομίας των Νομών από τους Δ/ντές των ως άνω Δ/νσεων Αστυνομίας


Πηγή

Κυριακή, 20 Αύγουστος 2017 00:00

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4276/2014 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Γράφτηκε από

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4276
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι−
χειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές
τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2017 00:00

Ν4042/2012 - ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γράφτηκε από

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και δια−
χείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2017 00:00

ΝΟΜΟΣ 4036/2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Γράφτηκε από

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4036
Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογι−
κή χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

 

Οργάνωση και Λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας - Π.Δ. 584/1985 (Α΄-204)

  1. Είναι γνωστό στο αστυνομικό προσωπικό ότι τα ζητήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 584/1985 (Α-204) «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει. Η υποχρέωση των ασθενών και κατ’ επέκταση των νοσηλευομένων αστυνομικών να ενημερώνουν την Υπηρεσία τους για την ασθένειά τους ή την επικείμενη νοσηλεία τους, προκύπτει ευθέως από τις διατάξεις των άρθρων 35 - 41 του ως άνω π.δ/τος, στις οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπονται και οι αρμοδιότητες των Διοικητών των Υπηρεσιών, αναφορικά με τη νοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού τους.
  2. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 19 «Ασθένεια αδειούχων» του π.δ. 27/1986 (Α΄-11), επεκτείνεται η ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας και στις περιπτώσεις εκείνες που το αστυνομικό προσωπικό διανύει οποιαδήποτε άδεια, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του προαναφερόμενου π.δ/τος και ασθενήσει ή έχει ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης.
  3. Παρά ταύτα, όμως, έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικός αριθμός αστυνομικών, κυρίως κατά τις ημέρες που δεν έχει διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας, εισάγεται έκτακτα σε νοσηλευτικά ιδρύματα για νοσηλεία, θεραπεία, αποκατάσταση ή χειρουργική επέμβαση, παραλείποντας να αναφέρουν τούτο εγκαίρως στην Υπηρεσία τους, αν και μπορούν να το πράξουν στις περιπτώσεις που το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους, με αποτέλεσμα αφενός να δημιουργείται ανωμαλία κατά την εκτέλεση ή τον προγραμματισμό της υπηρεσίας, αφετέρου να μην ενημερώνονται εγκαίρως τα κεντρικά ή τα περιφερειακά Ιατρεία, όπου αυτά υπάρχουν, προκειμένου να προβούν στις προβλεπόμενες, από τον Υγειονομικό Κανονισμό και τις διαταγές της Υπηρεσίας, ενέργειες.
  4. Παρέπεται να λεχθεί ότι η παραβίαση της εν λόγω υποχρέωσης από το προσωπικό, που αντικειμενικά και χωρίς κίνδυνο για την υγεία του, μπορεί να προβεί στην έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας του, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία σοβαρών υπηρεσιακών προβλημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, θεμελιώνει την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1, περίπτ. κα΄, του π.δ. 120/208(Α-182), σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 35-41 του π.δ. 584/1985 και άρθρου 19 του π.δ. 27/1986.

- Εξυπακούεται ότι σε όλως έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις προβλημάτων υγείας, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα ( π.χ. καρδιακό επεισόδιο, τροχαίο ατύχημα) η ενημέρωση της Υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, από τον ίδιο όταν τούτο καταστεί εφικτό.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη,
Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορο-
λογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και
λοιπές διατάξεις.

Στο άρθρο 40, σελίδα 9931 θα βρείτε τις Τροποποιήσεις παραβόλων και τελών στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Πέμπτη, 05 Ιανουάριος 2017 00:00

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Γράφτηκε από

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκδοση και αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας:

Αν είναι η πρώτη φορά που ζητώ έκδοση δελτίου ταυτότητας ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω;
 
Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δύο (02) πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα), διαστάσεων 3,6*3,6 cm.

2. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος, από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή. Η διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων μέσω του (ΟΠΣΕΔ), δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ο δήμος στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ)  και 
  • Δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στα δημοτολόγια, του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.

3. Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό γέννησης.  Η αίτηση εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή.

4. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή τους στο δελτίο σας.)

5. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση).

6. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση ανηλίκου, η βεβαίωση των στοιχείων του γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.

** H Αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας αναζητά αυτεπάγγελτα το απαιτούμενο πιστοποιητικό γέννησης για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δείτε εδώ την υπ΄αριθ. 3021/19/53-κγ΄ από 28-8-2014 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3021/19/53 από 14-10-2005 κοινής υπουργικής απόφασης "Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών"» (ΦΕΚ. Β-2339/29-8-2014)

 

  
 
Σε ποια ηλικία πρέπει να εφοδιαστώ με δελτίο ταυτότητας;

Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς μου;
 
1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί
4. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

 
Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω σε αυτές τις περιπτώσεις ;
 
Για την αντικατάσταση του Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική-πρώτη έκδοση του Δελτίου Ταυτότητας.
 
Θα παραδώσετε επίσης και το παλιό δελτίο που θέλετε να αντικαταστήσετε (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κλοπής και απώλειας).
Δεν είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος από μάρτυρα στις περιπτώσεις 1,2,4 εφόσον
   - τα στοιχεία στην προηγούμενη ταυτότητα είναι ευκρινή
   - το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια Αρχή.
 
  • Για τις περιπτώσεις κλοπής, απώλειας ή φθοράς απαιτείται μάρτυρας, ανεξαρτήτως της Αρχής έκδοσης του Δελτίου Ταυτότητας
 
Εξαιρέσεις:
  • Για την περίπτωση 1 (αντικατάσταση λόγω αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας) απαιτείται και αντίγραφο της σχετικής πράξης της Αρχής (πχ. λόγω αλλαγής επωνύμου, υιοθεσίας, λύσης ή ακύρωσης αυτής, αναγνώρισης, αποκήρυξης ή νομιμοποίησης τέκνου και σε οποιαδήποτε άλλη από το νόμο οριζόμενη περίπτωση).
  • Για την περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς ή απώλειας, απαιτείται και παράβολο 9 ευρώ(υπέρ του δημοσίου). Δεν απαιτείται παράβολο μόνο όταν η φθορά ή η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο κ.λπ.. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επιβεβαιωτικό έγγραφο του συμβάντος ή λαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.
  • Στις περιπτώσεις 4 και 5 (αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής) απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο οι συνθήκες απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας.
 
Που υποβάλλω τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας και ποιες ώρες;
 
Δελτία ταυτότητας εκδίδονται:
 
α) Για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
 
β) Για την υπόλοιπη Χώρα στην Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
 
Όπου δεν λειτουργούν τέτοιες Υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα που ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
 
Τα Γραφεία Ταυτοτήτων λειτουργούν καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες (07.00-14.30 τη θερινή και 07.30-15.00 τη χειμερινή περίοδο), με εξαίρεση την Τετάρτη που λειτουργούν από 14:00 έως 20:30, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. Επίσης, κάθε Σάββατο από 08:30 έως 13:00 εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα τους μαθητές.
 

Σε κάθε περίπτωση, για ειδικότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
με το Γραφείο Ταυτοτήτων του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σας ή στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

    Οδηγός Διοικητικών Πράξεων

icon Δείτε, επίσης, το σχετικό Φ.Ε.Κ. (242.23 KB).

icon Δείτε, επίσης, το Φ.Ε.Κ. 1253 από 25-06-2009 που τροποποιεί το ανωτέρω. (1.43 MB)

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς μου;
 
1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί
4. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

 

Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω σε αυτές τις περιπτώσεις;

 
Για την αντικατάσταση του Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική-πρώτη έκδοση του Δελτίου Ταυτότητας.
Επιπλέον, θα παραδώσετε και το παλιό δελτίο που θέλετε να αντικαταστήσετε (εκτός από τις περιπτώσεις κλοπής και απώλειας).
Στις περιπτώσεις απώλειας και κλοπής, υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση του (Ν. 1599/1986), στην οποία περιγράφετε τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας.
Στις περιπτώσεις αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, απώλειας και φθοράς είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητάς σας από έναν μάρτυρα.
Τρίτη, 02 Αύγουστος 2016 00:00

ΤΟ ΝΕΟ ΠΔ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Γράφτηκε από

Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 100/2003
«Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις
και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού
προσωπικού» (Α’ 94)

 

Σελίδα 1 από 3

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…