Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας της Βορείου Ελλάδος στις Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, στα πλαίσια λειτουργίας Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2017, σε Δήμους της Χώρας, του Υπουργείου Εργα

1. Με την ανωτέρω (α) σχετική Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας και κατόπιν των αναφερομένων στο (β) σχετικό Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», αποφασίσθηκε η φιλοξενία στην Παιδική Κατασκήνωση Νέας Περάμου, του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, τριακοσίων (300) παιδιών, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), γεννηθέντα τα έτη 2001 έως και 2010, των οποίων οι γονείς υπηρετούν ή διαμένουν (για τους εν αποστρατεία) στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Ε.: Έβρου – Ροδόπης – Ξάνθης – Καβάλας - Δράμας - Σερρών - Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής – Κιλκίς – Πέλλας – Ημαθίας – Φλώρινας – Καστοριάς – Κοζάνης – Πιερίας & Γρεβενών).
2. Ειδικότερα, η φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. Βορείου Ελλάδας, στην προαναφερόμενη Κατασκήνωση, πραγματοποιείται στα πλαίσια λειτουργίας Κατασκηνώσεων του επιδοτούμενου Κρατικού Προγράμματος έτους 2017, σε Δήμους της Χώρας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα έξοδα φιλοξενίας, θα καλυφθούν αποκλειστικά από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», χωρίς καμία συμμετοχή των οικογενειών των φιλοξενουμένων κατασκηνωτών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με (δ) σχετικό, η Υπηρεσία μας θα καταβάλλει ως συμμετοχή το ποσό των (30) ευρώ, για κάθε παιδί, για όλη την κατασκηνωτική περίοδο (10ήμερο).
3. Σύμφωνα με το ανωτέρω (ε) σχετικό, στην εν λόγω Κατασκήνωση, τα παιδιά του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. της Βόρειας Ελλάδας, θα φιλοξενηθούν στο σύνολό τους (300 παιδιά κατ’ ανώτατο όριο, αγόρια & κορίτσια) την 5η Κατασκηνωτική Περίοδο, ήτοι από 21/08/2017 έως 30/08/2017.
4. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, που επιθυμούν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν στην ανωτέρω Δημοτική Κατασκήνωση, να υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους:
I. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τον Δήμο Παγγαίου, στην οποία θα αναγράφεται ονοματεπώνυμο, φύλο και ηλικία του παιδιού (συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄).
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, (συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄), στην οποία θα αναγράφεται:
α. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προηγούμενου έτους.
β. Ο αριθμός των προστατευόμενων μελών.
γ. Οι ηλικίες των τέκνων.
δ. Ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη).
ε. Άλλα κοινωνικά κριτήρια.
III. Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα τους, στην οποία υποχρεωτικά ν’ αναγράφεται, η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, καθώς επίσης ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ως και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.).
5. Κατόπιν των ανωτέρω, αποστέλλουμε συνημμένα το (ε) σχετικό έγγραφο - ανακοίνωση του Δήμου Παγγαίου και παρακαλούμε :
α. Να ενημερώσετε ενυπόγραφα το προσωπικό ΕΛ.ΑΣ. των υφιστάμενων Υπηρεσιών σας, καθώς και το εν αποστρατεία προσωπικό, μέσω των οικείων Ενώσεων, για τη δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών τους στην εν λόγω Κατασκήνωση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
β. Να καταχωρήσετε τα παιδιά για τα οποία θα υποβληθούν δικαιολογητικά στον συνημμένο Πίνακα, (Υπόδειγμα Γ΄), συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά, πλήρη στοιχεία, ήτοι: Τίτλο Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο παιδιού, έτος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, Υπηρεσία γονέα, βαθμό ή κατάσταση αυτού, τηλέφωνο κ.λπ.
γ. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, λόγω πιεστικών ημερομηνιών προς υποβολή τους, καθώς για την αποφυγή  άσκοπης διακίνησης αλληλογραφίας και περιορισμού της γραφειοκρατίας  της όλης διαδικασίας, αφού συγκεντρωθούν με μέριμνα των διοικούντων Αξιωματικών, να αποσταλούν συγκεντρωτικά για όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες σας, απευθείας στην αρμόδια Υπηρεσία του εν λόγω Δήμου, όπου θα λειτουργήσει η Κατασκήνωση, το αργότερο μέχρι την 30-06-2017.
Παράλληλα, να αποσταλούν στο Ίδρυμα, μέσω POL, μόνο οι συμπληρωμένες καταστάσεις με τα στοιχεία των επιθυμούντων.
Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν αποδεκτές.
δ. Να ορίσετε αρμόδιο αξιωματικό της Υπηρεσίας σας, του οποίου τα στοιχεία να μας γνωρίσετε, για τη ρύθμιση θεμάτων που θα ανακύψουν, τόσο με τον υπεύθυνο του Δήμου Παγγαίου (αρμόδ. υπάλληλος: κ. Κοκονάκης Βασίλειος, Τηλέφωνο 25923 50026) όσο και με τις υφιστάμενες Υπηρεσίες σας, καθώς και με το Ίδρυμα.
6. Σε περίπτωση, που ο αριθμός των επιθυμούντων υπερβαίνει τον αριθμό της δυνατότητας φιλοξενίας στην εν λόγω Κατασκήνωση, όπως αυτός εγκρίθηκε, θα γίνει επιλογή των παιδιών, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται, στην (ε) σχετική, από την αρμόδια Υπηρεσία του εν λόγω Ο.Τ.Α.
7. Τα παιδιά, που θα επιλεγούν για να φιλοξενηθούν στην εν θέματι Κατασκήνωση, κατά την άφιξή τους σ’ αυτή, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, υποχρεωτικώς, την πρωτότυπη Ιατρική Βεβαίωση, ατομικό βιβλιάριο υγείας και ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας.
8. Γίνεται μνεία, ως προς την ιδιαίτερη προσοχή - ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των δικαιούχων, καθώς επίσης και την υλοποίηση των διατασσομένων.
9. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας / Α.Ε.Α. που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ενημέρωση όλων των συνδέσμων αποστράτων οικείων περιφερειών (της Γενικής Αστυν. Δ/νσης Θεσσαλονίκης και των Γενικών Περιφερειακών. Αστυν. Δ/νσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας).
10. Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου μας, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
11. Τα Γραφεία της Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας που υποβάλλεται το παρόν (υ.τ.α.) παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.-

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…