Με την ανωτέρω (α) σχετική Απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν και της (β) ομοίας του Δ.Σ. του Ιδρύματος Εξοχές «Ελληνικής Αστυνομίας», αποφασίσθηκε η λειτουργία, κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, των Παιδικών Εξοχών ΕΛ.ΑΣ., ως εξής:

Α. Παιδική κατασκήνωση, όπου θα φιλοξενηθούν παιδιά του προσωπικού του Σώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία).
Β. Παιδική κατασκήνωση, όπου θα φιλοξενηθούν οικογένειες του προσωπικού του Σώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία).

Ειδικότερα, για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών ΕΛ.ΑΣ., κατά την περίοδο όπου θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά παιδιά του προσωπικού, καθορίζονται, ως κατωτέρω, σύμφωνα με την ανωτέρω (α) σχετική, οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εκπλήρωση του προαναφερόμενου σκοπού:

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ
 2. Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, θα φιλοξενηθούν παιδιά του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία & εν αποστρατεία, από όλη την Ελλάδα σε τέσσερις (04) κατασκηνωτικές περιόδους, προκειμένου ικανοποιηθούν το δυνατόν περισσότερα αιτήματα, ως εξής:
 • Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 24-06-2018, ημέρα Κυριακή, έως 03-07-2018, ημέρα Τρίτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2009, 2010 και 2011.
 • Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 07-07-2018, ημέρα Σάββατο, έως 18-07-2018, ημέρα Τετάρτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2007 και 2008.
 • Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 22-07-2018, ημέρα Κυριακή, έως 02-08-2018, ημέρα Πέμπτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2005 και 2006.
 • Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 06-08-2018, ημέρα Δευτέρα, έως 16-08-2018, ημέρα Πέμπτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2001 έως και 2004.

Επισημαίνεται ότι τα παιδιά (αγόρια-κορίτσια) θα φιλοξενούνται σε χωριστά κτιριακά συγκροτήματα, κατά φύλο, με χωριστούς κοιτώνες και θα έχουν χωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής.

 1. Οι γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέπει:

α) να υποβάλουν σχετική αίτηση φιλοξενίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-1) η οποία θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) συμπεριλαμβάνοντας σε ξεχωριστή παράγραφο του υποδείγματος αδειοδότηση του γονέα να συμμετάσχει το παιδί σε τυχόν οργανωμένες δράσεις της Κατασκήνωσης εκτός αυτής (π.χ. επιμορφωτικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές εκδρομές κ.λπ.).
β) να συμπληρώσουν το Δελτίο Κατασκηνωτή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-2), το οποίο επέχει επίσης θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Το εν ενεργεία προσωπικό να υποβάλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες που υπηρετεί, ενώ το εν αποστρατεία στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, μέχρι και την 15-03-2018.
Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να θεωρήσουν το συμπληρωμένο από τους γονείς Δελτίο Κατασκηνωτή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-2). Επισημαίνεται ότι για τη δήλωση ηλικίας του παιδιού είναι απαραίτητη η επίδειξη - προσκόμιση επίσημου εγγράφου (πιστοποιητικό γεννήσεως ή βιβλιάριο υγείας κ.λπ.).
β) Να καταχωρήσουν τα στοιχεία των παιδιών, χωριστά για κάθε κατασκηνωτική περίοδο, συμπληρώνοντας τον σχετικό Πίνακα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-3).
γ) Να γνωστοποιήσουν  στους ενδιαφερόμενους γονείς τις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I), παραδίδοντάς τους σχετικό αντίγραφο.
δ) Να διαβιβάσουν, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, απευθείας, μέσω POL, στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» (Α.Μ.Υ.: 42820) ή ταχυδρομικώς (Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ), για τις Υπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με POL, μέχρι την 20-03-2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ø  Την αίτηση φιλοξενίας κατασκηνωτή.
Ø  Το θεωρημένο Δελτίο Κατασκηνωτή.
Ø Τις συμπληρωμένες καταστάσεις (Πίνακες) με τα στοιχεία των κατασκηνωτών, ανά κατασκηνωτική περίοδο.
Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει δεκτό το σύνολο των αιτήσεων φιλοξενίας παιδιών που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, τεκμαίρεται αποδοχή της αιτήσεως και δεν απαιτείται αντίστοιχη θετική ενημέρωση – επιβεβαίωση προς τον αιτούντα γονέα.

Ωστόσο, δε θα γίνονται δεκτά παιδιά που δεν έχουν κάνει τα προβλεπόμενα εμβόλια ή που πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια ή από ψυχονευρωτικά - σωματικά - διανοητικά νοσήματα (επιληψίες κ.λπ.). Σε αρνητική περίπτωση (μη αποδοχή αιτήσεως), ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται τηλεφωνικώς από την Υπηρεσία μας.

 1. Η υποδοχή και η παραλαβή των φιλοξενούμενων παιδιών στις Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής (καταγραφή κατασκηνωτών, συγκρότηση ομάδων, καθορισμός κοιτώνων κ.λπ.) θα γίνεται από αρμόδιο προσωπικό του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», κατά την πρώτη ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου, ήτοι 24/06, 07/07, 22/07 και 06/08/2018, αντίστοιχα, από ώρες 08:00 - 13:00 και 17:00 - 20:00.
 2. Κατά την πρώτη ημέρα άφιξης και παραλαβής των κατασκηνωτών, κάθε παιδί θα πρέπει να φέρει μαζί του: α) το βιβλιάριο νοσηλείας, καθώς και το βιβλιάριο υγείας όπου εμφαίνονται τα εμβόλια, β) πρόσφατο πιστοποιητικό - βεβαίωση υγείας από Παιδίατρο, στο οποίο να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα (κολύμβηση, αθλοπαιδιές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.λπ.), καθώς και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.) γ) τα ατομικά είδη κατασκηνωτή. Παιδιά που δε θα προσκομίζουν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά - έγγραφα δε θα γίνονται δεκτά προς φιλοξενία.
 3. Η αναχώρηση των φιλοξενούμενων παιδιών από τις Παιδικές Εξοχές θα πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία ημέρα της κατασκηνωτικής περιόδου, ήτοι 03/07, 18/07, 02/08 και 16/08/2018, αντίστοιχα, και μέχρι 11:00 ώρα εκάστης.
 4. Η μετακίνηση, μετάβαση στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Σώματος, καθώς και η παράδοση και παραλαβή των παιδιών θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα και ευθύνη των γονέων, είτε από τους ίδιους, είτε από επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο.

Επιπροσθέτως, για τα παιδιά που διαμένουν εκτός Αττικής και επιθυμούν να φιλοξενηθούν στις Παιδικές Εξοχές, παρέχεται η δυνατότητα οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας να μεριμνήσουν, ιδία ευθύνη, για τη μετακίνηση των παιδιών με υπηρεσιακά οχήματα, ορίζοντας παράλληλα υπεύθυνο εξουσιοδοτημένο συνοδό.
Την Α΄ & B΄ κατασκηνωτική περίοδο το επισκεπτήριο θα επιτρέπεται ημέρες Τετάρτη και Κυριακή και ώρες 17.00-20.00, ενώ τη Γ΄ και Δ΄ περίοδο μόνο Κυριακή τις ίδιες ώρες.

Τις λοιπές ημέρες το επισκεπτήριο θα επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Κατασκήνωση.
Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατασκηνωτές επιτρέπεται κατά τις ώρες 17.30-20.00 στο τηλέφωνο 22940-93511. 

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ-ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ) 
 1. Για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών είναι απαραίτητη η συμμετοχή ικανού αριθμού στελεχών. Ως Στελέχη (Κοινοτάρχες - Ομαδάρχες) θα ορισθούν παιδιά προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά.

Ως Ομαδάρχες κατά την Α΄ περίοδο θα ορισθούν μόνο κορίτσια, γεννηθέντα το 2002 και προγενέστερα, ανεξαρτήτως φύλου φιλοξενίας ανά κοινότητα, ενώ κατά τη Β΄ περίοδο θα ορισθούν αγόρια και κορίτσια, γεννηθέντα το 2002 και προγενέστερα, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας ανά κοινότητα, και για τη Γ΄ και τη Δ΄ περίοδο, θα ορισθούν επίσης αγόρια και κορίτσια, γεννηθέντα το 2000 και προγενέστερα, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας ανά κοινότητα.

Οι Κοινοτάρχες σε όλες τις περιόδους θα είναι υποχρεωτικώς ηλικίας από 18 και άνω, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας, ανά κοινότητα.

 Η επιλογή των στελεχών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, από την οποία θα ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων:

α) Ο τίτλος σπουδών ή η φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ιδιαιτέρως σχετικά με την Παιδαγωγική (Εκπαιδευτικού - Γυμναστού - Κοινωνικού Λειτουργού - Βρεφονηπιοκόμου κ.λπ.).
β) Η προηγούμενη εμπειρία ως στέλεχος στις Παιδικές Εξοχές, η συμπεριφορά και η επιτυχής εκτέλεση  των καθηκόντων του. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν ως Στελέχη στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

 1. Οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους ως Στελέχη στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, θα πρέπει να υποβάλουν, οι μεν εν ενεργεία, στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, οι δε εν αποστρατεία, στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους,μέχρι και την 15-03-2018 τα εξής:

α) σχετική αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-4) και
β) πρόσφατο πιστοποιητικό καλής υγείας.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν γεννηθεί το έτος 2000 ή προγενέστερα και επιθυμούν να ορισθούν ως Στελέχη δύνανται να υποβάλουν οι ίδιοι τα παραπάνω δικαιολογητικά στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους.

 1. Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά να διαβιβάσουν, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, τις σχετικές αιτήσεις και πιστοποιητικά καλής υγείας απευθείας, μέσω POL, στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας»  (Α.Μ.Υ.: 42820) ή ταχυδρομικώς (Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ) για τις Υπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με POL, μέχρι την 20-03-2018.
 1. Τα επιλεγέντα Στελέχη θα πρέπει την προηγουμένη από την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου (23/06, 06/07, 21/07 και 05/08/2018, αντίστοιχα) και μέχρι ώρα 12.00 να ευρίσκονται στις Παιδικές Εξοχές, προς τακτοποίηση, λήψη οδηγιών, εκπαίδευση και υποδοχή των κατασκηνωτών την επόμενη ημέρα.

Επισημαίνεται ότι τα Στελέχη θα αποχωρούν από την Κατασκήνωση την τελευταία κατασκηνωτική ημέρα της περιόδου και μετά την αποχώρηση και του τελευταίου κατασκηνωτή της ομάδας τους.

III.    ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

 1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Κατασκήνωσης απαιτείται η στελέχωσή της με ανάλογο αριθμό προσωπικού, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450 από 22/08/2016 K.Y.A. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις» (ΦΕΚ 2712 τ. Β΄).

Ειδικότερα προβλέπεται: «Για Παιδικές Εξοχές που φιλοξενούν πέραν των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι λιγότερο του ποσοστού 17% των φιλοξενούμενων παιδιών».

 1. Στο πλαίσιο αυτό, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Παιδικών Εξοχών και κυρίως, για την ασφαλή διαμονή των παιδιών, θα αποσπασθεί και για τις τέσσερις (04) κατασκηνωτικές περιόδους και, συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2018 έως 17/08/2018, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που εμφαίνεται κατωτέρω, κατά αντικείμενο απασχόλησης, αθροιζόμενο συνολικά σε σαράντα εννέα (49) άτομα:

α) Ένας (01) Αστυν. Υποδιευθυντής ή Αστυνόμος Α΄ ή Β΄, ως Βοηθός Αρχηγού.

β) Τέσσερις (04) γυναίκες έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου ή Π.Υ. ως Υπαρχηγοί.

γ) Τέσσερις (04) άνδρες έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου ή Π.Υ. ως Υπαρχηγοί.

δ) Δύο (02) Ανθυπαστυνόμοι ή Υπαστυνόμοι ως Υπεύθυνοι βάρδιας Μαγειρείου - Εστιατορίου - Αποθήκης.

ε) Τρία (03) άτομα έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ. που γνωρίζουν επαρκώς τη μαγειρική τέχνη και κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, ως μάγειρες.

στ) Τρία (03) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., που να γνωρίζουν τη μαγειρική τέχνη και να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, ως βοηθοί μάγειρα.

ζ) Έξι (06) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως προσωπικό εστιατορίου.

η) Εννέα (09) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα, ως προσωπικό ασφάλειας, πυρασφάλειας και ευπρεπισμού των χώρων.

θ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως αποθηκάριος.

ι) Τρία (03) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως προσωπικό Κυλικείου.

ια) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως τεχνολόγοι τροφίμων, κάτοχοι σχετικού τίτλου σπουδών.

ιβ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως ηλεκτρολόγος, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών και άδειας.

ιγ)Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ.,  ως ηλεκτρονικός, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών.

ιδ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως      υδραυλικός, κάτοχος τίτλου σπουδών υδραυλικού από τεχνική σχολή ή με ανάλογη εμπειρία σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

ιε) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως ψυκτικός, κάτοχος τίτλου σπουδών ψυκτικού από τεχνική σχολή ή με ανάλογη εμπειρία σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

ιστ) Τρία (03) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως    οδηγοί, κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης, για την κίνηση των οχημάτων (επιβατηγών - ασθενοφόρου – λεωφορείων κ.λπ.).

ιζ) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως ναυαγοσώστες, κάτοχοι ανάλογου διπλώματος.

ιη) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως γυμναστές, για την απασχόληση των παιδιών με αθλοπαιδιές και λοιπές δραστηριότητες, κάτοχοι σχετικού τίτλου σπουδών.

 1. Η απόσπαση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα, πρωτίστως, την εθελοντική του συμμετοχή στη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, η οποία θα προκύπτει από υποβληθείσα προς το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» αίτηση – δήλωση. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποσπαστούν στις Παιδικές Εξοχές θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-5) στην Υπηρεσία τους, μέχρι 15-03-2018.

Επισημαίνεται ότι όσοι από το προσωπικό υποβάλουν αίτηση με ειδικότητες μάγειρα, ναυαγοσώστη, γυμναστή και τεχνολόγου τροφίμων θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλουν αντίγραφο πτυχίου - διπλώματος - τίτλου σπουδών, αντίστοιχου με την ειδικότητά τους.

 1. Η επιλογή του προσωπικού που θα υποβάλει αίτηση για εθελοντική απόσπασή του στις Παιδικές Εξοχές θα γίνει από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» ή τον αναπληρωτή αυτού, ως Πρόεδρο, και μέλη δύο (02) Αξιωματικούς, εκ των οποίων ένας (01) από τη Δ/νση Προσωπικού/Α.Ε.Α. και ένας (01) από το Ίδρυμα.

Επισημαίνεται ότι όλο το προσωπικό που τελικά θα επιλεγεί να αποσπασθεί στην Κατασκήνωση, ανεξαρτήτως ειδικότητας και απασχόλησης, θα κληθεί από την Υπηρεσία μας, να υποβάλει ιατρική βεβαίωση καλής υγείας από υπηρεσιακό ή ιδιώτη ιατρό, προκειμένου αποσταλεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα Αρχή, για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό υγειονομικού ενδιαφέροντος (μάγειρες και βοηθοί αυτών, προσωπικό εστιατορίου και κυλικείου, αποθηκάριοι και τεχνολόγοι τροφίμων) απαιτείται να προσκομίσει επιπροσθέτως το προβλεπόμενο εν ισχύ πιστοποιητικό υγείας.

 1. Τα επιμέρους καθήκοντα του προσωπικού κατά ειδικότητα και λοιπές λεπτομέρειες θα ορισθούν από το Διευθυντή των Παιδικών Εξοχών και τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες των Παιδικών Εξοχών.

Τονίζεται ότι όλο το προσωπικό που θα επιλεγεί για τη στελέχωση της Κατασκήνωσης θα συμμετάσχει, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή καθηκόντων, στην ασφάλεια και πυρασφάλεια της Κατασκήνωσης.

 1. Στο αστυνομικό και  πολιτικό προσωπικό που θα αποσπασθεί εθελοντικά στις Παιδικές Εξοχές (αστυνομικό προσωπικό του Ιδρύματος, ιατροί, νοσηλευτές, μάγειροι, βοηθοί μαγείρων, σκοποί κ.λπ.) και θα διαμένει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εντός της Κατασκήνωσης, θα δοθεί η δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να συνοδεύεται από τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία δε θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα διατροφής και διαμονής τους. Επιπροσθέτως, θα δοθεί η δυνατότητα στα προαναφερόμενα μέλη να συμμετάσχουν εθελοντικά σε βοηθητικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες (που δεν άπτονται του αστυνομικού έργου), ύστερα από αξιολόγηση - έγκριση του Δ/ντή του Ιδρύματος ή του Αρχηγού της Κατασκήνωσης.
 2. Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τις σχετικές αιτήσεις και, σε συντρέχουσα περίπτωση, σχετικούς τίτλους σπουδών, να διαβιβάσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, απευθείας, μέσω POL, στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» (Α.Μ.Υ.: 42820) ή ταχυδρομικώς (Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ), για τις Υπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με POL, ανυπερθέτως μέχρι την 20-03-2018.
 3. Η Δ/νση Υγειονομικού / Α.Ε.Α., για την ιατρική μέριμνα κατασκηνωτών, στελεχών και προσωπικού των Παιδικών Εξοχών, σύμφωνα με ανωτέρω (α) σχετική, θα πρέπει:

α)  να αποσπάσει το αναγκαίο και απαραίτητο ιατρικό (κατά προτίμηση με ειδικότητα παιδιάτρου) και νοσηλευτικό προσωπικό, για την παροχή υπηρεσιών καθ’ όλο το 24ωρο,
β)  να διαθέσει έναν (01) Ψυχολόγο, σε καθημερινή βάση και σε ώρες που θα καθοριστούν με το Διευθυντή ή τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης,για θέματα του γνωστικού και επιστημονικού του αντικειμένου, που αφορούν την προσαρμογή των κατασκηνωτών,
γ)  να παραχωρήσει στις Παιδικές Εξοχές ένα (01) ασθενοφόρο όχημα σε άριστη κατάσταση, με πλήρη τεχνικό και υγειονομικό εξοπλισμό,
δ)  να αποστείλει τουλάχιστον ένα (01) μήνα πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου (24-06-2018) αντίγραφα πτυχίων των Ιατρών - Νοσηλευτών που θα διατεθούν σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, μαζί με ιατρική βεβαίωση καλής υγείας, καθότι τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται πλέον από την αδειοδοτούσα Αρχή για την έκδοση σχετικής Άδειας Λειτουργίας

Την Α΄ περίοδο, για την καλύτερη οργάνωση του Ιατρείου και την προμήθεια και τακτοποίηση του υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, η απόσπαση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο (02) ημέρες πριν την άφιξη των κατασκηνωτών (από 22-06-2018).

 1. Η Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών / Α.Ε.Α., σύμφωνα με ανωτέρω (α) σχετική, θα πρέπει να διαθέσει, κατά το χρονικό διάστημα από 19-06-2018 έως 17-08-2018, δύο (02) λεωφορεία, προσφάτως συντηρημένα, με κλιματισμό και σε καλή κατάσταση, εκ των οποίων ένα πενήντα (50) θέσεων και ένα τριάντα πέντε (35) θέσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ημερήσιες εκδρομές - επισκέψεις των κατασκηνωτών, καθώς επίσης για την εκκένωση της Κατασκήνωσης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα εν λόγω οχήματα θα παραληφθούν από προσωπικό της Υπηρεσίας μας, κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης.
 1. Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή – ευθύνη των διοικούντων Αξιωματικών για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού των Υπηρεσιών τους και την εφαρμογή των διατασσομένων, καθόσον στην Υπηρεσία μας έχουν διατυπωθεί επανειλημμένως παράπονα για ελλιπή ενημέρωση.
 1. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας / Α.Ε.Α., παρακαλείται για την ενημέρωση όλων των Ενώσεων Αποστράτων της Χώρας.
 1. Το Γραφείο Τύπου – Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου μας, στο οποίο  κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρχηγείου μας.
 1. Πέραν αυτών και σε ό,τι ειδικότερα αφορά τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών για τη φιλοξενία οικογενειών του προσωπικού (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), θα ακολουθήσει νεότερη Διαταγή μας.

14. Τέλος, τα Γραφεία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, που υποβάλεται η παρούσα (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους

Κατηγορία Αστυνομικα

Γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας!
Συμπληρώνονται σήμερα εβδομήντα επτά (77) χρόνια από την 28η Οκτωβρίου 1940.
Από την ημέρα εκείνη που η πατρίδα μας έμελλε να συναντηθεί ξανά με την Ιστορία, αφήνοντας βαθύ, ευδιάκριτο και ανεξίτηλο το αποτύπωμα της στη συλλογική ιστορική μνήμη κι επιβεβαιώνοντας κατά τρόπο ασύγκριτο και πειστικό πως οι έννοιες του θάρρους, της αξιοπρέπειας, της φιλοπατρίας, του φιλότιμου και της αυτοθυσίας δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ψυχοσύνθεσης του ελληνικού λαού.
Η 28η Οκτωβρίου είναι η ημέρα που ένας μικρός λαός, ο ελληνικός λαός, έδειξε τη μεγαλοσύνη του, μ΄ έναν τρόπο εξόχως μοναδικό, αρνούμενος την ταπείνωση, την υποταγή, την υποτέλεια.
Μ΄ έναν γνήσια δωρικό, κοφτό κι απολύτως ξεκάθαρο τρόπο αυτός, ο μαθημένος στα δύσκολα και στα δύσκολα ενωμένος, λαός όρθωσε το ανάστημα του απέναντι στη βία, στο άδικο, στην αλαζονεία του ισχυρού, στη σχιζοφρενική κοσμοθεωρία της φυλετικής ανωτερότητας, στους μελανοχίτωνες του Μουσολίνι και στις αδίσταχτες μεθόδους επιβολής του ναζισμού.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, τον συνεπή προς τις κληρονομικές του καταβολές, ο ελληνικός λαός έδειξε και απέδειξε πως η χώρα στην οποία γεννήθηκαν οι υψηλές έννοιες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του ορθού λόγου, η Ελλάδα της ζωής, της ελπίδας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας, δεν είναι ποτέ δυνατόν να συμβιβαστεί και να υποκύψει στην τυραννία, στο σκοταδισμό, στις νοσηρές αντιλήψεις και στη μισαλλοδοξία του ολοκληρωτισμού.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί, αναμφίβολα, μία από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού έθνους και μία πολύτιμη παρακαταθήκη όχι μόνον για τους απογόνους εκείνων που διαδέχθηκαν και θα διαδέχονται τη «γενιά του 40»αλλά για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο.
Το ομόφωνο και ηχηρό «ΟΧΙ» του Ελληνικού λαού στην υποταγή και την υποδούλωση και η αυταπάρνηση και η θυσία των Ελλήνων στο πεδίο της μάχης, ανέδειξαν τη χώρα μας ως σύμβολο αντίστασης απέναντι στη φασιστική λαίλαπα και υπενθύμισαν σε όλους τη συνέχεια, τη συνέπεια και τη διαχρονική της προσφορά στην ανθρωπότητα.
Αυτές τις αξίες, αυτά τα ιδανικά, αυτές τις θυσίες των προγόνων μας καλούμαστε να υπηρετούμε διαρκώς και ιδίως στις κρίσιμες για τη χώρα και το Έθνος μας στιγμές. Αυτές τις στιγμές οφείλουμε ν΄ ανασύρουμε στη μνήμη μας τις προγονικές παρακαταθήκες, ν΄ αναλογιζόμαστε το χρέος και τις ευθύνες μας, ν΄ ανατρέχουμε βαθύτερα στην ιστορία και στα διδάγματά της και να μην περιοριζόμαστε σε επετειακούς πανηγυρισμούς.
Αυτές τις αξίες, αυτά τα ιδανικά υπηρετεί η Ελληνική Αστυνομία. Αυτές τις παρακαταθήκες υπερασπίζεται καθημερινά• αυτόν το δρόμο του χρέους και της προσφοράς προς τη χώρα και την κοινωνία καλείται, πάντοτε, να ακολουθεί.
Και έχει επιβεβαιώσει πως εκπληρώνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το χρέος της, πως υπηρετεί συνειδητά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών, πως παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στις αρχές και τα ιδανικά της βαριάς εθνικής μας κληρονομιάς.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 απέδειξε πως κανείς πόλεμος δεν είναι χαμένος, καμία δυσκολία ανυπέρβλητη, καμία θυσία χαμένη. Ο Ελληνικός λαός έχει καταφέρει, σε πείσμα των εχθρών του, ενάντια στις πιθανότητες και σε αντίθεση και με αυτήν ακόμη τη λογική, να ξεπερνά τις δυσκολίες, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και να συνεχίζει ανανεωμένος και δυνατός την ιστορική του διαδρομή.
Αρκεί να είναι ενωμένος, αλληλέγγυος, προσηλωμένος στις αρχές και τις αξίες του, ευήκοος δέκτης και υπερασπιστής των διδαχών της ιστορίας του• αξιοποιώντας τα καθοριστικής σημασίας στοιχεία της ψυχοσύνθεσής του, που του επέτρεψαν να καταγράφει πράξεις και στάσεις δόξας και ηρωισμού όπως η 28η Οκτωβρίου 1940 και αποφεύγοντας συμπεριφορές και αντιλήψεις που οδηγούν σε εθνικό διχασμό και σε οδυνηρές περιπέτειες.
Ας κρατήσουμε, λοιπόν, στην ψυχή και στη μνήμη μας τα μηνύματα και τα κελεύσματα της 28ης Οκτωβρίου κι ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί, Πολιτεία-Κοινωνία-Αστυνομία, να αντιστρέψουμε, οργανωμένα και αποφασιστικά, το δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας μας.
Ας επιβεβαιώσουμε πως είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το χρέος μας απέναντι σ΄ εκείνους που με το έντιμο και ηρωικό «ΟΧΙ» μας έδωσαν το δικαίωμα να γιορτάζουμε με υπερηφάνεια τη σημερινή εθνική επέτειο.       

Κατηγορία Αστυνομικα
Σπάνια η τυπική-συμβολική υπόσταση ενός
γεγονότος, όπως ο εορτασμός της «Ημέρας της
Αστυνομίας», τελεί σε τέτοιο βαθμό αρμονίας με την
πραγματική-αντικειμενική του διάσταση, όπως αυτή
αποτυπώνεται στη συλλογική συνείδηση και
εκφράζεται μέσω της γνώμης, της άποψης και της εν
γένει συμπεριφοράς των πολιτών προς το
αστυνομικό Σώμα.
Γιατί, τη χρονική αυτή συγκυρία, η τυπική και
εξόχως τιμητική αναγνώριση του έργου και της
προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας από την
Πολιτεία ταυτίζεται απολύτως με την καθολική
αποδοχή και την εκτίμηση της κοινωνίας προς τον
αστυνομικό Οργανισμό και το προσωπικό του.
Αναμφίβολα, η ημέρα αυτή, η Ημέρα της
Ελληνικής Αστυνομίας και της Μνήμης του
Προστάτη της Αγίου Αρτεμίου συμπυκνώνει,
οριοθετεί, εξιδανικεύει και νοηματοδοτεί, σ’ ένα
επίπεδο υψηλού συμβολισμού, την ιδανική σχέση
μεταξύ Πολιτείας-Αστυνομίας-Κοινωνίας.
Μια σχέση αμοιβαία και συμπαγή, η οποία
καθημερινά ενισχύεται και ανατροφοδοτείται από
την αδιάλειπτη προσπάθεια και το έργο του
προσωπικού του Σώματος αλλά και από την
ανταποδοτική έκφραση της Πολιτείας και των
πολιτών προς την Ελληνική Αστυνομία, για τη
σημαντική εθνική και κοινωνική της προσφορά.
Αυτήν, λοιπόν, την ιδιαίτερη ημέρα της
Ελληνικής Αστυνομίας γιορτάζουμε σήμερα.
Βιώνουμε ως μέλη του αστυνομικού
Οργανισμού, τα αισθήματα της ικανοποίησης, της
χαράς, της τιμής και της υπερηφάνειας, αποτέλεσμα
της επίσημης αναγνώρισης του έργου και της
προσφοράς μας.
Αναλογιζόμαστε, παράλληλα, το χρέος και την
ευθύνη μας έναντι της πατρίδας μας και της
κοινωνίας και ανανεώνουμε την ισχύ του όρκου και
τη βούλησή μας να ανταποκριθούμε με
υπευθυνότητα, με αποτελεσματικότητα, με
ανθρωπιά και αυτοθυσία στις απαιτήσεις της
θεσμικής μας αποστολής.
Γνωρίζουμε, άλλωστε, όλοι πως η προστασία
των πολιτών, η υπεράσπιση των ατομικών και
κοινωνικών τους δικαιωμάτων, η διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής και γενικά η εξασφάλιση των
απαραίτητων για την οικονομική ανάκαμψη και την
ευημερία της χώρας προϋποθέσεων ομαλότητας,
ηρεμίας και ασφάλειας αποτελούν βασικές
υποχρεώσεις και κυρίαρχη προτεραιότητα για την
Ελληνική Αστυνομία.
Μια Αστυνομία σύγχρονη παρά το δυσμενές
δημοσιονομικό περιβάλλον, αποτελεσματική παρά
τις πολυάριθμες και πολύπλοκες επιχειρησιακές
απαιτήσεις, εξωστρεφή παρά την ιδιαίτερη ιεραρχική
και οργανωτική της δομή και κυρίως ανθρώπινη
παρά τις δύσκολες βιωματικές εμπειρίες υπό τις
οποίες, μοιραία, το προσωπικό της καλείται,
καθημερινά, να εκπληρώσει τη σημαντική και
πολυεπίπεδη υπηρεσιακή του αποστολή.
Αυτή η Αστυνομία τιμάται σήμερα. Σ’ αυτήν την
Αστυνομία έχετε την τιμή, έχουμε την τιμή να
υπηρετούμε.
Σ’ αυτήν την Αστυνομία στηρίζεται η Πολιτεία
για να χαράξει τη μελλοντική της πορεία, σ’ αυτήν
την Αστυνομία προσβλέπουν η κοινωνία και οι
πολίτες, ώστε να οργανώσουν τη ζωή και το μέλλον
τους με όρους σταθερότητας, ευνομίας και
ασφάλειας.
Έχουμε, λοιπόν, χρέος να συνεχίσουμε την
προσπάθειά μας. Έχουμε χρέος να ανταποδώσουμε,
με το έργο μας, την τιμή που μας επιδαψίλευσε η
Πολιτεία, την εμπιστοσύνη με την οποία μας
περιβάλλει η κοινωνία, τη συμπάθεια με την οποία
μας αντιμετωπίζει ο συνάνθρωπός μας, ο απλός
πολίτης, στην καθημερινότητά του.
Οφείλουμε, να υπερασπιστούμε τους λόγους για
τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία έχει καταξιωθεί
στη συνείδηση των πολιτών ως ένας από τους
βασικούς, αν όχι ο πιο βασικός παράγοντας
εξασφάλισης της ομαλότητας και της κοινωνικής
συνοχής.
Κι αυτό οφείλουμε να το πράξουμε όλοι μαζί•
συντεταγμένα, αποφασιστικά και υπεύθυνα,
διατηρώντας τη συνοχή, τις αρχές και την αξιοπιστία
που με το δικό σας μόχθο, με τη δική σας
προσπάθεια έχουμε κατακτήσει.
Ο αγώνας είναι κοινός, η προσπάθεια
συλλογική, ο στόχος αυτονόητος και αταλάντευτα
σταθερός• η προστασία, η ασφάλεια, η υπεράσπιση
της χώρας, της κοινωνίας, της δημοκρατίας.
Και σ’ αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς•
ανεξαρτήτως βαθμού, ρόλου ή θέσης υπό την οποία
λειτουργεί στο πλαίσιο του αστυνομικού
Οργανισμού:
 το πλήρωμα του περιπολικού οχήματος και ο
δικυκλιστής της Ομάδας Δίκυκλης
Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.),
 ο συνάδελφος της Υπηρεσίας Συνοριακής
Φύλαξης που περιπολεί στις εσχατιές της
Ελληνικής Επικράτειας,
 ο αστυνομικός της Υπηρεσίας Ασφάλειας που
καταπολεμά το έγκλημα σ’ όλες τις μορφές και
τα επίπεδά του,
 το πλήρωμα της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας,
 ο Αστυνομικός της Γειτονιάς και ο Τοπικός
Αστυνόμος,
 ο αστυφύλακας του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Πολιτών,
 ο αξιωματικός Υπηρεσίας του τοπικού
Αστυνομικού Τμήματος,
 ο ποδηλάτης αστυνομικός και ο τροχονόμος στη
διασταύρωση και το οδικό δίκτυο,
 ο ειδικός φρουρός του Τμήματος Αστυνομικών
Επιχειρήσεων, της περιπολίας και της
αστυνομικής σκοπιάς,
 οι συνάδελφοι των Διευθύνσεων Αστυνομικών
Επιχειρήσεων, της Ειδικής Κατασταλτικής
Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και των
Διμοιριών Υποστήριξης,
 ο επιτελής αξιωματικός των μεγάλων Οργανικών
Μονάδων αλλά και ο γραμματέας και ο
αρχειοθέτης του μικρού Περιφερειακού
Τμήματος,
 το στέλεχος της Διεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Διεύθυνσης
Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και της
Αστυνομικής Ακαδημίας,
 ο πολιτικός υπάλληλος,
από τον πρωτοετή Δόκιμο Αστυφύλακα μέχρι τον
Αρχηγό, όλοι συμμετέχουμε, όλοι πρέπει να
συμμετέχουμε, στη συλλογική προσπάθεια, στην
επίτευξη του κοινού στόχου.
Κάθε ρόλος είναι σπουδαίος, κάθε συνδρομή
σημαντική. Οι εν ενεργεία αλλά και οι εν
αποστρατεία συνάδελφοι, οι συνδικαλιστικοί τους
φορείς και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (ΙΡΑ)
συνθέτουν ένα ευρύ και ομοιογενές έμψυχο
δυναμικό, ικανό να στηρίξει αποφασιστικά την
προσπάθειά μας, ώστε όχι μόνον να ανταποκριθεί
επαρκώς στις σύγχρονες αστυνομικές ανάγκες και
απαιτήσεις αλλά να διαμορφώσει και τις στέρεες
προυποθέσεις για αναβάθμιση της προοπτικής και
της μελλοντικής λειτουργίας του Σώματος.
Γνωρίζω καλά, όπως εξίσου καλά γνωρίζουμε
όλοι, τις δυσκολίες υπό τις οποίες καλείστε να
εκπληρώσετε την υπηρεσιακή σας αποστολή.
Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς
που προστέθηκαν στην καθημερινότητα όλων, ως
μοιραία βιωματική επίπτωση της οικονομικής κρίσης.
Αυτά, ακριβώς, τα προβλήματα, αυτές οι
αντίξοες συνθήκες, αυτή η οδυνηρή, πολλές φορές,
προτεραιότητα του συλλογικού αγαθού και του
εθνικού χρέους σε βάρος του ατομικού
συμφέροντος και των οικογενειακών υποχρεώσεων,
είναι τα στοιχεία που μεγενθύνουν την αξία και τη
σημασία του αστυνομικού έργου και μας
καταξιώνουν στη συνείδηση της κοινωνίας και των
πολιτών.
Είμαι βέβαιος πως την εορταστική αυτή ημέρα,
καθένας από εμάς, υπεύθυνα και συνειδητά,
ανανεώνει τον όρκο και ισχυροποιεί τη βούλησή του
να συνεχίσει με σθένος και αποφασιστικότητα την
προσπάθειά του. Έχοντας ως ακριβή παρακαταθήκη
το παράδειγμα των συναδέλφων μας που με τον
ηρωικό τους θάνατο στις επάλξεις του χρέους
αναβάθμισαν τις έννοιες της θυσίας, της κοινωνικής
προσφοράς και της διακονίας• με τη στήριξη της
Πολιτείας και την έξωθεν καλή μαρτυρία όλων των
τάξεων και των τάσεων της κοινωνίας• με τη στάση
ζωής και το έργο του Προστάτη Αγίου του Σώματος,
που εξακολουθεί, επί αιώνες να εμπνέει και να
διδάσκει την πίστη, την εγκαρτέρηση, την αγάπη
και την προσήλωση στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη,
θα μπορέσουμε να δώσουμε στη βιοτική μας πορεία
και στην αστυνομική μας διαδρομή τα ακριβά
εχέγγυα της αξιοπιστίας, της εντιμότητας και της
αρετής.
Είμαι βέβαιος και διαβεβαιώνω όλους πως η
Ελληνική Αστυνομία με ενισχυμένη την υπηρεσιακή
της ετοιμότητα, με αναβαθμισμένη την εσωτερική
της ποιότητα και με το προσωπικό της προσηλωμένο
στο θεσμικό του ρόλο και την κοινωνική του
αποστολή, θα συνεχίσει να υπηρετεί το αξιακό της
πάνθεο με την ίδια αποφασιστικότητα, με τον ίδιο
σταθερό βηματισμό, με τον ίδιο ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό.
Με γνώση που μορφώνει και φωτίζει, με πίστη
που ανυψώνει και θωρακίζει, με ευαισθησία που
μετασχηματίζει ποιοτικά και εξανθρωπίζει,
υπακούοντας όχι στο δίκαιο της πυγμής αλλά στην
πυγμή του δικαίου, θα μπορέσει να ανταποκριθεί με
επιτυχία στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της
Πολιτείας, στα μηνύματα των καιρών και στην
κρισιμότητα των στιγμών, αλλά και στις αγωνίες και
στις ανάγκες των πολιτών.
Έτσι, με τη στήριξη της Πολιτείας και της
κοινωνίας και τη συνεπή, συνεχή και
αποτελεσματική προσπάθεια του προσωπικού της,
θα μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να συνεχίσει και
μέσα στην τρίτη Χιλιετία την ευέλπιδά της πορεία,
με τον ίδιο αξιακό κώδικα, με την ίδια αυταπάρνηση
και την ίδια αισιοδοξία.
Χρόνια πολλά.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
AΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Κατηγορία Αστυνομικα

Πραγματοποιούνται κατά κανόνα μεταμεσονύκτιες ώρες, ώστε να εμφανίζονται σκόπιμα ως αναπάντητες και στοχεύουν στην οικονομική εξαπάτηση των πολιτών
Καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις σε αυτούς τους αριθμούς

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με κλήσεις και μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (sms) από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς του εξωτερικού, που στοχεύουν στην οικονομική τους εξαπάτηση. Πρόκειται για αναπάντητες – ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις (SPAM) από άγνωστους αριθμούς υψηλής χρέωσης του εξωτερικού, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά κανόνα μεταμεσονύκτιες ώρες ώστε να εμφανίζονται σκόπιμα ως αναπάντητες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας έχουν λάβει αναπάντητες κλήσεις προερχόμενες από Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαλδίβες, με κωδικούς κλήσης (00387) και (00960) αντίστοιχα.
Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίπτωση που λάβουν τέτοιου είδους κλήσεις και μηνύματα, για την αποφυγή πιθανής οικονομικής τους εξαπάτησης.
Επιπρόσθετα, συστήνεται στους συνδρομητές: 

 • να μην πραγματοποιούν εξερχόμενες κλήσεις στους άγνωστους αυτούς διεθνείς αριθμούς, από τους οποίους δέχονται τις αναπάντητες-ανεπιθύμητες κλήσεις και
 • να μην καλούν στον αριθμό του αποστολέα του μηνύματος (sms), προβαίνοντας στην άμεση διαγραφή αυτού, καθώς και στις δύο περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν υψηλές χρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Τηλεφωνικά: 11188
 • Στέλνοντας e-mail στο:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): FEELSAFE E-COMMERCE.
 • Μέσω twitter: @CyberAlertGR.
Κατηγορία Αστυνομικα

Δύο ρεπό από τον κ.Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. σε όσους συμμετείχαν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Δείτε τη σχετική διαταγή:

Για την άψογη εμφάνιση των πεζοπόρων και μηχανοκίνητων τμημάτων καθώς και των εναέριων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1821 στην Αθήνα αλλά και σε όλη την χώρα, εκτός από την ευαρέσκεια και τα συγχαρητήριά μου, χορηγούνται δύο (2) ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό που συμμετείχε στην παρέλαση και δυο (2) ημέρες τιμητική άδεια στους Δοκίμους Υπαστυνόμους.

 

Πηγή

Σελίδα 1 από 2

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…